புகழ் புரிந்த புதுமைத் தமிழ் – குறவஞ்சிப் பாட்டு

தமிழ்

திருவடியாய் குறளடிகள் கொண்டமொழி அம்மே

சிலம்பொலியால் இசைமுழக்கம் செய்யுமொழி அம்மே

இருளகற்றும் கதிரொளியாய் எழுந்தமொழி அம்மே

இனித்திடும்தெள் ளமுதத்தமிழ் எங்கள்மொழி அம்மே

Continue reading “புகழ் புரிந்த புதுமைத் தமிழ் – குறவஞ்சிப் பாட்டு”

படைப்புலகின் நடுநாயகமான நடு

நடு

பிரான்ஸில் இருந்து வெளியாகும் கலை இலக்கிய இணையச் சிற்றிதழ் நடு ஆகும். படைப்புலகின் நடுநாயகமான நடு இணையற்ற படைப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறது.

“கலையில் உண்மையுண்டு; உண்மையெல்லாம் கலை அல்ல”எனும் தாரக மந்திரத்துடன் மிக அருமையான இணைய இதழாக இவ்விதழ் வெளிவருகிறது.

Continue reading “படைப்புலகின் நடுநாயகமான நடு”

சுவைமிகு சுடர்தமிழ்

சுவைமிகு சுடர்தமிழ்

ஆதியில் நின்ற அருமொழியாம் – அணி

ஆயிரம் கொண்ட தனிமொழியாம்

ஓதிடும் செம்மொழி யாவினுமே – புகழ்

ஓங்கி இருக்கும் தமிழ்மொழியே!

Continue reading “சுவைமிகு சுடர்தமிழ்”