கவிதை பாடுவேன்

கவிதை

கவிதை பாடுவேன் நான்

கவிதை பாடுவேன்

காலம் என்ற சக்கரம் சுழன்று

கைகளில் எழுது கோலினை எடுத்து

கன்னித் தமிழின் எழுத்தில் வடித்து (கவிதை) Continue reading “கவிதை பாடுவேன்”